ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА "ГОЯ 2022" ООД

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ГОЯ 2022“ ООД , наричано по-долу goyarestaurant.bg, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://goyarestaurant.bg (наричани по-долу Потребители), от друга.

„ГОЯ 2022“ ООД е фирма, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 201998251, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. Константин Величков 97, имейл адрес: office@goyarestaurant.bg, телефон: 0894342217

„ГОЯ 2022“ ООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 1429009 / 16.05.2023

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://goyarestaurant.bg, (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на https://goyarestaurant.bg всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за регистрация на всеки Потребител и за сключването на договора между него и „goyarestaurant.bg”. С натискане на виртуален бутон с текст „Регистрация“ или с друг аналогичен текст, се счита, че сте запознати с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1 Услугите, предоставяна от „goyarestaurant.bg” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. „goyarestaurant.bg” e уеб сайт, достъпен на сайта https://goyarestaurant.bg, чрез който Потребителите имат възможност да разгледат информаци за клуб ресторант Goya.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 3 (1) „goyarestaurant.bg” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на https://goyarestaurant.bg и на IP адреса на Потребителя.

(2) „goyarestaurant.bg” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол,адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „goyarestaurant.bg”

Чл. 4 (1) „goyarestaurant.bg” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „goyarestaurant.bg” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за „goyarestaurant.bg” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) „goyarestaurant.bg” събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „goyarestaurant.bg”.

(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния маркетинг.

.

Чл. 6 (1) Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „goyarestaurant.bg”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

(2) Чрез натискане на виртуалния бутон „Регистрация“, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „goyarestaurant.bg”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „goyarestaurant.bg” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на „goyarestaurant.bg” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „goyarestaurant.bg” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни „goyarestaurant.bg” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите,както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

Чл. 7 (1) При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско имеи парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „goyarestaurant.bg”.

(2) Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на „goyarestaurant.bg”.

(3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираната от него „goyarestaurant.bg” -потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „goyarestaurant.bg”.

(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „goyarestaurant.bg” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 8 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „goyarestaurant.bg”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „goyarestaurant.bg”. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.

(2) Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

ДОСТАВКА

Чл. 9 (1) goyarestaurant.bg е информативен уеб сайт. За доставка на храни и напитки от ресторанта ще бъдете пренасочени от страницата ни „ПОРЪЧАЙ В GLOVO“ към приложението на Glovo. За повече информация, моля разгледайте общите условия на Glovo.


ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 10 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „goyarestaurant.bg” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „goyarestaurant.bg” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „goyarestaurant.bg”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

(3) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „goyarestaurant.bg”. „goyarestaurant.bg” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(4) Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от „goyarestaurant.bg” услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „goyarestaurant.bg” за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „goyarestaurant.bg” и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

(5) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „goyarestaurant.bg”.

Чл.11 (1) „goyarestaurant.bg” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2) „goyarestaurant.bg” има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на „goyarestaurant.bg” върху съдържащите се на уебсайта му елементи – обекти на интелектуална собственост.

(3) „goyarestaurant.bg” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие в потребителския профил на Потребителя. „goyarestaurant.bg” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Чл. 12 Органите, регулиращи дейността на „goyarestaurant.bg” са Комисия за защита на потребителя /КЗП/и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti

тел: 0700 111 22

email: info@kzp.bg

адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

тел: 02/91-53-518

email: kzld@cpdp.bg

адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 13 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 14 (1) „goyarestaurant.bg” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „goyarestaurant.bg” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 15 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.